S.No Name Designation
1 Professor Dr Sanjay B Chordiya DIRECTOR
2 Professor Dr Shailesh Prabhakar Kasande  PROFESSOR
3 Professor Dr Pratiksha Milindkumar Wable  PROFESSOR
4 Professor Dr Dhananjay Prabhkar Avasarikar PROFESSOR
5 Prof. Dr Medha Deshmukh ASSOCIATE PROFESSOR
6 Prof. Dr Huma Lone ASSOCIATE PROFESSOR
7 Prof Sunil Dhadiwal ASST PROFESSOR
8 Prof. Snehal Ankit Navlakha ASST PROFESSOR
9 Prof. Akshit K Kushal ASST PROFESSOR
10 Prof.  Ashwini Tushar Budhale ASST PROFESSOR
11 Prof. Kanchan Nilesh Baldota ASST PROFESSOR
12 Prof Harshad Bhadange ASST PROFESSOR
13 Prof. Swapnisha Pankaj Khambayat ASST PROFESSOR
14 Prof Vivek Swami ASST PROFESSOR
15 Prof Shweta Singh ASST PROFESSOR
16 Prof. Abhishree Mor ASST PROFESSOR
17 Prof. Manjari Lal ASST PROFESSOR
18 Ms Sarika Kolage ASST PROFESSOR

5 Group institute